1. Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van inRijssenHolten.nl wordt gesloten.

2. Producten en diensten van inRijssenHolten.nl: de producten en diensten van inRijssenHolten.nl waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer plaatsing van pagina’s, de promotie van een bedrijf, vereniging of stichting en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, mondeling of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van inRijssenHolten.nl wordt als bindend beschouwd.

2. Toepasselijkheid
1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met inRijssenHolten.nl.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor inRijssenHolten.nl niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door inRijssenHolten.nl gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door inRijssenHolten.nl schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door inRijssenHolten.nl heeft een geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag van contractbevestiging.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen aan en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan per 12 maanden met een minimum termijn van 12 maanden en zal NIET stilzwijgend worden verlengd, tenzij anders overeengekomen met inachtneming van artikel 5.2, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a ter beoordeling van inRijssenHolten.nl.

2. De overeenkomst wordt automatisch gestopt na 12 maanden. Opdrachtgever dient zelf de verlenging goed te keuren, er is derhalve geen opzegtermijn.

3. inRijssenHolten.nl kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens inRijssenHolten.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. inRijssenHolten.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. inRijssenHolten.nl heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever informatie en/of bestanden verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan content te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Overmacht
1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. inRijssenHolten.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

7. Prijzen
1. Alle door inRijssenHolten.nl op deze website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn ZONDER BTW, tenzij anders is vermeld.

2. inRijssenHolten.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen.

8. Betalingsvoorwaarden
Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag via de iDeal mogelijkheid op https://www.inRijssenHolten.nl. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur per email. De aangemaakte vermelding op inRijssenHolten.nl zal na  ontvangst van de betaling worden gecontroleerd en gepubliceerd worden.

9. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eventueel door inRijssenHolten.nl vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van inRijssenHolten.nl.

10. Aansprakelijkheid
1. inRijssenHolten.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar inRijssenHolten.nl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. inRijssenHolten.nl kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met inRijssenHolten.nl of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met inRijssenHolten.nl

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is inRijssenHolten.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van inRijssenHolten.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart inRijssenHolten.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van inRijssenHolten.nl

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. inRijssenHolten.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. inRijssenHolten.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. inRijssenHolten.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangemaakte vermeldingen, dit geldt in het bijzonder voor het ongeautoriseerd gebruik van stockfoto’s.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die inRijssenHolten.nl mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan inRijssenHolten.nl. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die inRijssenHolten.nl als gevolg daarvan lijdt.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Buitengebruikstelling
1. inRijssenHolten.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens inRijssenHolten.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. inRijssenHolten.nl zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van inRijssenHolten.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door inRijssenHolten.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen vermeerderd met de kosten voor het eventueel herstellen van de producten en diensten.

13. Reclamering
1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens inRijssenHolten.nl vervalt.

2. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van inRijssenHolten.nl.

3. Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclamering schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden
1. inRijssenHolten.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen inRijssenHolten.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Stichting Media Promoties Salland – inRijssenHolten.nl, Holten, 2023